1. محسن خادمی , فرزین قائمی , سیدکیوان حسینی , فرخ قائمی , فرایندهای زمین ساخت-رسوب گذاری در البرز خاوری-ارتفاعات بینالود , علوم زمین-Ulum-i Zamin , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱۱-۲۰
  2. آرش وکیلی , سیده طیبه خلیلی , سیدکیوان حسینی , سیدرضا موسوی حرمی , علی چهرازی , مقایسه نتایج حاصل از وارون سازی داده های لرزه ای دوبعدی میدان نفتی هندیجان و بهرگانسر به روش های مختلف , پژوهش نفت , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۳۲-۴۴
  3. محسن خادمی , فرزین قائمی , سیدکیوان حسینی , فرخ قائمی , اختلاف بین بردار سرعت GPS و میزان کوتاه شدگی به سمت خاور در شمال خاور ایران – ارتفاعات بینالود , علوم زمین-Ulum-i Zamin , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۹۹-۱۰۶