ردیفشرح فعالیتتاریخ انجام
1ارائه مشاوره و تحقیق در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی - دفتر منطقه ای شمال شرق1394/05